Projekty EE Drukuj

 

 

W naszej szkole realizowany jest projekt pod nazwą

„DZIECI NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ - INDYWIDUALIZACJA  PROCESU NAUCZNIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III 24 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ"


Galeria

 

3 września 2012 roku w naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja wśród uczniów klas I-III do zajęć w ramach projektu systemowego pn. „Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrów­ny­wa­nie szans eduka­cyj­nych uczniów z grup o utrudnionym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W ramach projektu w naszej szkole realizowane będą od 1 października 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku następujące zajęcia:

  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • muzykoterapia,
  • artterapia.

 

Zakres oferowanego przez naszą szkołę wsparcia wynika ze zdiagnozowanych potrzeb naszych najmłodszych uczniów i uczennic.

 


 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2009/2010 miasto Ruda Śląska oraz Zespoły Szkół Nr 2 i Nr 4 z Rudy Śląskiej w ramach programu PO KL realizują projekt


"Moje lepsze jutro"

 

Galeria

 

Priorytet VII.

Promocja integracji społecznej.


Działanie 7.2

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.


Poddziałnie 7.2.1

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt "Moje lepsze jutro" skierowany jest do grupy gimnazjalistów liczącej 70 osób - po 35 osób z każdej w/w placówki.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie motywacji do aktywności społecznej i zawodowej uczniów, podnoszenie samooceny i wiary we własne możliwości oraz rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy. W ramach realizacji powyższego projektu prowadzonych jest, zgodnie z harmonogramem, równolegle w obu szkołach, szereg działań. Przez cały okres realizacji projektu Beneficjenci mają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego i specjalisty ds. warsztatów zawodowych. Odbywają się spotkania grupowe jak i indywidualne. Projekt zakłada również organizację warsztatów zawodowych: ceramicznych, cukierniczych, gospodarstwa, introligatorskich, ogrodniczych. Udział w zajęciach pozwoli na poznanie pracy w różnych branżach, zorientowanie się w swoich możliwościach i predyspozycjach zawodowych.

 

 

Zajęcia indywidualne i grupowe

W miesiącu grudniu rozpoczął się trzeci miesiąc realizacji projektu "Moje lepsze jutro". Do tej pory w jego ramach uczniowie chętnie i bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach grupowych i zajęciach indywidualnych prowadzonych przez psychologów i pedagoga, a dotyczących wsparcia w zakresie rozwoju interpersonalnego. Poprzez stosowanie metod aktywizujących tj. dramę, "burzę mózgów", pantomimę, scenki rodzajowe itd. przełamywali swoją nieśmiałość, brak wiary we własne możliwości i kształtowali umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy. Poznawali swoje mocne i słabe strony, uczyli się asertywności, współżycia i współdziałania w grupie oraz prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.

 

 

Wyjazdy integracyjne

W ramach projektu odbyło się kilka wyjazdów integracyjnych.

Pierwszy wyjazd dla uczniów obydwu szkół zorganizowany był do kina "Punkt 44" w Katowicach na film 3D "Odlot", podczas którego uczniowie zaczęli zawiązywać między sobą pierwsze kontakty.

Drugi, atrakcyjny i pełen wrażeń "akcent" integracyjny miał miejsce podczas pięciodniowego wyjazdu do Wisły- Malinki dla 70 beneficjentów programu i 8 nauczycieli. Wspólny pobyt w pensjonacie "Uśmiech", przeżywanie niesamowitych przygód, zabawy, spontaniczne rozmowy i spacery bardzo zbliżyły uczniów obydwu szkół. Już w pierwszym dniu wycieczki zwiedzili "Leśny Park Niespodzianek" w Ustroniu- Zawodziu korzystając z przewidzianych tam atrakcji. W kolejnych dniach doświadczyli równie niesamowitych przeżyć, jak choćby wjazd kolejką na Czantorię i pieszą wędrówkę na szczyt, zwiedzenie tamy (zbiornika retencyjnego) na rzece Wiśle, wjazd kolejką linową na skocznię im. Adama Małysza, niesamowitą dyskotekę i ognisko przy dźwiękach gitary.

Kolejny atrakcyjny i pełen wrażeń "akcent" integracyjny miał miejsce podczas pięciodniowego pobytu w pięknych okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, spędziliśmy ciekawie zorganizowany i zaplanowany czas.

Wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie to kolejny wyjazd, podczas którego mieliśmy okazję wspólnie spędzić miłe i niezapomniane chwile.

 

Wigilia Integracyjna

 

17 grudnia wszyscy beneficjenci, rodzice, nauczyciele obu szkół oraz zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w restauracji "Adria" w Rudzie Śląskiej.

 

 

Warsztaty

Nieodłącznym elementem realizacji założeń projektowych była organizacja warsztatów zawodowych. Odbyły się warsztaty ceramiczne, cukiernicze, gospodarstwa domowego, introligatorskie i ogrodnicze. Podczas spotkań uczestnicy projektu między innymi przygotowywali i podawali posiłki, piekli ciasta, przygotowywali desery, wykonali wiele ciekawych rzeczy z gliny oraz prace introligatorskie. Przed naszymi szkołami powstały również piękne skalniaki wykonane przez grupę "ogrodników" i ozdobne pergole.